Общи условия за ползване на уебсайт
„PORTALZAKRASOTA.COM”

С използване на интернет сайта www.portalzakrasota.com, под формата на посещение на интернет страница на сайта или използване на която и да е от функционалностите на сайта, включително, но не само: осъществяване на достъп до публикациите в блога, абониране за e-mail бюлетин, регистрация на потребителски или бизнес профил, публикуването на оферти от търговец, закупуването или използването на закупени от друго лице оферти и промоционални услуги, участието в промоции, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този уебсайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите Общи условия за ползване на уебсайта. Регистрацията на профил, както и използването на услугите, предлагани на сайта и цялостната функционалност на сайта, се считат за предоставено от Ваша страна съгласие за събиране и използване за целите на уебсайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 • 1. Настоящите общи условия регулират отношенията между "ПОРТАЛ ЗА КРАСОТА" ООД, наричано по-долу “Доставчик” и потребителите на предоставяните от доставчика електронни услуги, достъпни посредством уебсайт с основен домейн “portalzakrasota.com”, наричан по-долу “Уебсайта“, представляващ интернет портал, осигуряващ връзка между регистрираните в портала като бизнес потребители търговци и потенциални потребители на предлаганите от тях услуги. „ПОРТАЛ ЗА КРАСОТА“ ООД не предлага собствени стоки и услуги, а единствено осигурява платформа за продажби, която може да бъде използвана от търговците и техните потребители.
 • 2. Потребителтие се съгласяват настоящите общи условия да ги обвържат със самото посещение на сайта, както и при използването на която и да е от функционалностите и услугите, които уебсайта предлага. В случай на регистрация на бизнес или на потребител условията се приемат изрично чрез избиране на съответната опция „Приемам общите условия“.
 • 3. За нуждите на настоящия договор посочените по-долу понятия следва да се тълкуват съгласно описаното им значение:
 • 3.1. Доставчик е дружеството управляващо уебсайт с основен домейн „portalzakrasota.com“, а именно – „ПОРТАЛ ЗА КРАСОТА“ ООД.
 • 3.2. Администратор (на сайта) е дружеството Доставчик на електронни услуги, достъпни посредством уебсайт с основен домейн “portalzakrasota.com”.
 • 3.3. Интернет сайт/ уебсайт/ портал е съвкупността от интернет страници с обща заглавна интернет страница, функциониращи под основен домейн „portalzakrasota.com“ и зареждащи се в браузъра при въвеждането на посочения домейн.
 • 3.4. Обекти за красота са салони, зали, ателиета, площадки и всякакви други помещения, собствени на или управлявани от търговци, предлагащи услуги в сферата на козметичните, спортни и спа услуги както и всякакви други услуги, които могат да се приемат за услуги, свързани със здравето, външния вид и активния живот на гражданите;
 • 3.5. Оферта е всяка стока, която се предлага за закупуване или услуга в сферата на козметичните, спортни и спа услуги, както и всяка друга стока или услуга, свързана със здравето, външния вид и активния начин на живот, предлагана от регистриран на уеб страницата търговец при условия, които търговецът счита за промоционални или по-изгодни, в сравнение с цената, качеството, продължителността, количеството или други параметри на стоката/ услугата, които търговецът обичайно предлага.
 • 3.6. E-mail бюлетин е услуга, която потребителите на интернет сайта заявяват доброволно и безплатно, с което дават съгласието си доставичка да изпраща на потребителите периодично електронни търговски съобщения по e-mail, съдържащи информация във връзка услугите, предоставяни чрез уебасайта.
 • 3.7. Потребител на интернет сайта/ платформата е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт или използвало която и да е от функционалностите на платформата, включително, но не само регистрирало потребителски или бизнес профил, публикувало или закупило оферта или промоционална услуга, както и лица, взели участие в промоции, използвали услуга или оферта, закупена от трето лице, получили плащане във връзка с осъществена услуга или взели участие в осъществена от друго лице услуга.
 • 3.8. Интерфейс – комбинация от графични обекти и текст, асоциирани с програмен код, посредством който Потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин;
 • 3.9. Електронна препратка е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
 • 3.10. Профил е обособена част от интернет сайта, съдържаща информация за конкретен потребител на уебсайта, изисквана от Доставчика, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от Потребителя се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола.
 • 3.10.1. Потребителски профил е профилът на потенциален потребител на предлаганите от регистрираните на интернет сайта търговци услуги и оферти, чрез който профил потребителят може да закупи оферта или да заяви услуга.
 • 3.10.2. Бизнес профил е профилът на търговец, съдържащ информация за търговеца, за неговия обект, както и за предлаганите услуги, оферти и промоционални условия на такива.
 • 3.11. Ваучер е виртуален документ с уникален номер, издаван от интернет сайта на всеки потребител в удостоверение на това, че при условията на чл. 45 от Закона за защита на потребителите, е сключил с конкретен търговец, регистриран на интернет сайта, договор за продажба от разстояние на определена услуга, по обявена от търговеца цена, или на определена оферта по обявена от търговеца промоционална цена, както и че при условията на сключения договор потребителят е извършил плащане на цената на закупуваната от разстояние стока, услуга или оферта.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТАВЧИКА И ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ

 • 1. Доставчикът, управляващ уебсайта, е “ПОРТАЛ ЗА КРАСОТА” ООД, с ЕИК 203590939, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово 5300 Хемус No 17, вх. Б, ет. 5, ап. 13.
 • 2. Доставчикът е регистриран като администратор на лични данни в регистъра на Комисия за защита на личните данни с номер 1413439.
 • 3. Потребителите могат да използват следните контакти за корекспонденция с Доставчика:
  email: info@portalzakrasota.com
  телефон: 0889 434 733; 0888 252 723
 • 4. Доставчикът доставя на потребителите услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електрoнната търговия, изразяващи се в следното:
 • 4.1. Предоставяне на информационно съдържание по отношение на салони за красота, спортни обекти, включително фитнес зали и студия, обекти, предоставящи спа процедури и други;
 • 4.2. Предоставяне на информационно съдържание на тема красота, здраве, активен начин на живот и други под формата на блог;
 • 4.3. Предоставяне на електронно съдържание под формата на потребителски публикации на информация за управляваните от тях обекти за красота;
 • 4.4. Възможност за абониране за e-mail бюлетин;
 • 4.5. Възможност за сключване на договор за продажба от разстояние на определена услуга при промоционални условия, публикувана като „оферта“ на бизнес профила на регистриран на интернет сайта търговец.
 • 5. Чрез уебсайта се предоставят както безплатни, така и платени услуги като платените услуги са изрично посочени като такива на съответната уебстраница, представяща услугата заедно с информация за цената, абонаментния план и начина, по който същата се предоставя. Заплащането на платените услуги се удостоверява от доставчика чрез съобщение, изпратено по електронната поща на съответния потребител или директно чрез активиране/предоставяне на услугата.
 • 6. Част от услугите, предоставяни чрез уебсайта, са достъпни след online регистрация от страна на потребителите, извършвана съгласно процедурата, описани в Раздел III. от настоящите общи условия.
 • 7. Доставчикът разполага с пълни права над предоставената платформа за търсене и организира резултатите от търсенето, както по критерий местоположение, така и по други собствени критерии или с оглед сключен договор за реклама с определен потребител. Доставчикът не носи отговорност в случай на поставяне на едни обекти пред други в резултатите от търсенето.

III. ПРОЦЕДУРА ПО РЕГИСТРАЦИЯ

 • 1. За да използват услугите, достъпни само след регистрация, потребителите трябва да спазят описаната по-долу процедура за регистрация на уебсайта. Процедурата по регистрация може да се използва и от потребители, които не използват услугите, достъпни единствено след регистрация.
 • 2. За нуждите на регистрация в Уебсайта потребителите предоставят свои лични данни, а именно име и фамилия или фирма, e-mail адрес, както и информация за своите обекти за красота при регистрация на бизнес профил.
 • 3. При извършване на процедурата по регистрация в уебсайта потребителите избират своя парола за отдалечен достъп, чрез която впоследствие удостоверяват самоличността си при получаване на услуги, достъпни само след регистрация. Доставчикът се задължава да окаже необходимото съдействие на потребителите при забравена или изгубена парола чрез нарочна процедура, имплементирана в уебсайта и изпълняваща се посредством предоставения от потребителя e-mail адрес.
 • 4. Потребителите имат право да използват в хода на процедурата по регистрация свои профили от социалните мрежи, които са посочени на страницата, описваща процедурата, в който случай Доставчикът има право на достъп до данните в профила на потребителя от съответната социална мрежа.
 • 5. Услугите, които изискват регистрация, се изпълняват след извършването на процедура по идентификация с потребителско име и парола.
 • 6. Потребителите използват услугите чрез вградения на уебсайта интерфейс и посредством собствено устройство, свързано с интернет.
 • 7. Доставчикът включва в интерфейса технически средства за остраняване на грешки във волеизявлението на потребителя в процеса на ползване на услуга.
 • 8. Потребителят е задължен при ползване на предоставения му достъп да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта и да не извършва други злоумишлени действия, които увреждат интересите на дружеството-администратор или на регистрираните търговци и потребители.
 • 9. Потребителят отговаря за всички действия, резултат на използването на сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.
 • 10. Потребителят се задължава да уведомява Доставчика незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.
 • 11. Доставчикът запазва правото си да преустановява достъпа до предлаганите на уебсайта услуги или функционалности на интернет страницата, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
 • 12. Доставчикът не носи отговорност за преустановяване на достъпа до уебсайта или до определени функционалности и услуги поради независещи от него причини.
 • 13. Доставчикът не отговаря за съдържанието или вреди, причинени от сайтове достъпни чрез публикувани на уебсайта електронни препратки/линкове/рекламни банери, съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • 1. Доставчикът предприема всички предвидени в законодателството мерки за защита на личните данни, предоставени при регистрация на лицата. Данните не се предоставят на трети лица освен с изричното съгласие на потребителя или с оглед предоставянето на услугите на уебсайта при спазване условията на чл. 4 от Закона за защита на личните данни.
 • 2. Предоставянето на данни от страна на потребителите е доброволно и потребителите носят отговорност за актуалността и истинността на предоставените лични данни.
 • 3. Личните данни се обработват от Доставчика единствено за нуждите на предоставяне на електронни услуги и се публикуват като информационно съдържание на Уебсайта единствено след изричното съгласие на потребителите.
 • 4. Информацията за потребителя, налична в потребителския му профил, служи за идентификацията на потребителите пред интернет сайта, както и пред търговеца, при който е заявена стока, услуга или оферта, единствено и само доколкото тази информация е потребна за осъществяването на комуникация между интернет сайта и потребителя или търговеца и потребителя във връзка с осъществяването на заявена услуга или оферта.
 • 5. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 • 6. Когато потребителят е разрешил събирането на данни за неговото текущото местонахождение, тези данни могат да бъдат използвани само и единствено с цел информиране на потребителя за находящите се в близост до него регистрирани в платформата обекти за красота.

V. БЛОГ

 • 1. Платформата осигурява достъп до информационно съдържание под формата на блог, организирано в публикации на теми в сфери като здраве, красота, спорт, благотворителност и любопитни факти. Доставчикът не носи отговорност за верността на информационното съдържание на уебсайта.
 • 2. Информационното съдържание на уебсайта няма научен, а единствено и само развлекателен характер. То не е създадено и не се твърди да е създадено от специалисти в областта на медицината, спорта или козметиката, поради което не следва да се разглежда от потребителите като медицински съвет или съвет за третирането на здравословни, физически или козметични проблеми. Доставчикът не отговаря за причинените на потребителите имуществени или неимуществени вреди, както и увреждания на здравето или смърт, в следствие приложението на съвети или препоръки, отразени в „Блог“ секцията на уебсайта, независимо от това дали са следвали стриктно или не конкретните съвети или препоръки.
 • 3. Информацията, намираща се на платформата, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на потребителя, следващи определен съвет или препоръка, изложени в „Блог“ секцията на платформата, следва да бъдат извършени след надлежна консултация със специалист в областта.
 • 4. Информацията, предоставена на платформата, може да бъде обща и абстрактна. Нейното правилно прилагане в практиката зависи от спецификите и сложността на конкретния проблем, поради което Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди, увреждания на здравето или имуществото на определени лица, настъпили в следствие прилагането на въпросното информационно съдържание.

VI. E-MAIL БЮЛЕТИН

 • 1. На потребителите се предлага възможността доброволно и безплатно да се абонират за e-mail бюлетин чрез посочването на своя email адрес, с което дават съгласието си периодично да получават електронни търговски съобщения по e-mail от Доставчика, съдържащи информация във връзка с услугите и съдържанието, предоставяни чрез уебасайта.
 • 2. Във всеки един момент потребителите могат да упражнят свободно правото си на отказ от получаването на e-mail бюлетин, чрез клик на съответния бутон за отказ, съдържащ се във всяко получено от тях електронно съобщение или като се свържат с администратора на сайта по избран от тях начин сред изброените в Раздел II., т. 3.
 • 3. Доставчикът запазва правото си да изпраща на регистрираните потребители и бизнеси съобщения във връзка с тяхната регистрация, поддръжката на техния профил, временното преустановяване на някои услуги или извършени покупки и плащания от самия потребител или от клиенти на търговеца-потребител.

VII. ОТГОВОРНОСТ ЗА ПУБЛИКУВАНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

 • 1. Чрез регистрацията на бизнес профил потребителите получават правото да публикуват информация за свой/и обект/и за красота, която става част от информационното съдържание на уебсайта. Тази информация включва наименование на търговеца, описание на обекта, снимки, видове предлагани продукти и услуги, активни оферти, работно време, контакти, местонахождение на обекта.
 • 2. Търговците, регистрирали бизнес профил, носят отговорност за истинността на публикуваната информация за обекта, категоризацията на обекта, предлаганите услуги или ефекта от тях, промоционалните условия и описанието на офертата, както и за заблуждаваща и сравнителна реклама по смисъла на чл. 32 – 34 от Закона за защита на конкуренцията отнасяща се до обекта или предлаганите стоки и услуги. Публикуваната от търговеца текстова и графична информация не се проверява и редактира от Доставчика, освен в случаи на явни несъответствия с действителността, по сигнал на потребители или държавни органи.
 • 3. Доставчикът не носи отговорност за публикуваните изображения и снимки на обекта или на предлаганите стоки и услуги, в случай че същите въвеждат в заблуждение потенциалните клиенти относно външния вид на обекта, същността, качеството или друга характеристика на някои от продуктите/ услугите/ офертата.
 • 4. Съдържанието на уебсайта е предназначено само за информация и не представляват съвет за покупка на стока/услуга/оферта.
 • 5. Доставчикът не носи отговорност за нарушаване на авторските и сродни права чрез поставяне на материали, обект на тези права, от страна на регистрираните на уебсайта потребители.

VIII. ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ЧРЕЗ УЕБСАЙТА

 • 1. Доставчикът осигурява възможността за запазване на час в обектите за красота от страна на потребителите на платформата чрез достъп на клиентите до раздел „Запазване на час“ в страницата на съответния обект и изпращане на запитване за час. Използването на тази функционалност на сайта е доброволно както за потребителите на сайта, така и за регистрираните търговци.
 • 2. Запитването за свободен час чрез предоставената функционалност на уебсайта не гарантира на потребителите фактическото запазване на час в посочения времеви диапазон и е предмет на преценка от страна на търговеца.

IX. ПУБЛИКУВАНЕ НА ОФЕРТА

 • 1. Търговецът, регистрирал бизнес профил, има право да поиска от Доставчика публикуването на оферта, която Доставчикът да публикува в раздел „Активни оферти“ на страницата на обекта за красота.
 • 2. Доставчикът запазва правото си да откаже публикуването на оферта, чието съдържание противоречи на закона или заобикаля същия или противоречи на добрите нрави, както и оферта със съдържание, което е твърде абстрактно, въвежда потребителите в заблуждение по отношение на характеристиките на стоката/услугата или формирането на нейната цена или е непълно и не съдържа необходимата за потребителя информация.
 • 3. Доставчикът запазва правото си да редактира езиково и граматически подадената му от търговеца оферта, запазвайки основните белези и смисловото съдържание на същата. Доставчикът има право да редактира публикуваната оферта по своя инициатива, когато в текста на същата са допуснати технически грешки или неясноти, както и по желание на търговеца, подал офертата.
 • 4. Публикуването на оферта в раздел „Активни оферти“ на съответния обект за красота е безплатно и се осъществява от Доставчика след извършване на преценка по т. 2 от настоящия раздел и в рамките на технически необходимия му за това срок.
 • 5. Доставчикът запазва правото си да преустанови достъпа до публикувана оферта или да я премахне от информационното съдържание на сайта по всяко време без да носи отговорност за вреди, настъпили по отношение на потребителите или търговците. Той може да направи това по технически и други причини, възпрепятстващи нормалното функциониране на сайта или отделни негови функционалности, както и в хипотезата на т. 2 на настоящия раздел или в следствие на сигнал от страна на потребител или държавен орган.
 • 6. При запитване от страна на търговеца, регистрирал обекта за красота, Доставчикът указва причината за преустановяване на достъпа до публикуваната оферта или за премахването й от информационното съдържание на сайта. Ако тази причина подлежи на отстраняване и бъде отстранена от търговеца или Доставчика, достъпът до публикуваната оферта се възстановява или същата се публикува отново на сайта.
 • 7. Доставчикът не носи отговорност за публикуването на непълна оферта или оферта, съдържаща технически и други грешки, когато тя е предоставена в този вид от търговеца.
 • 8. Всяка оферта подадена за публикуване към Доставчика трябва да съдържа: наименованието и контактите на търговеца и на търговския обект, ясно и недвусмислено описание на предлаганата стока или услуга, цена с ДДС, начинът на формиране на цената, (когато има такъв), основните белези и характеристики на предлаганата стока или услуга, срокът за закупуване на офертата и срокът, в който потребителят следва да се възползва от услугата, респективно да получи продукта, както и всички останали условия за закупуване или условия за използване на офертата.
 • 9. От офертата следва да е видно кои условия на офертата (напр. цена, количество) търговецът счита за промоционални и какви са съответните регулярни условия, при които се предлага стоката/услугата.
 • 10. В офертата се включва информация относно правилата и сроковете за резервация, когато такава е необходима или относно правилата и сроковете за доставка на стоката. Офертата може да съдържа информация относно обстоятелствата, при които търговецът ще счита офертата за използвана, като например неявяване при записан час, определено закъснение при записан час и други.
 • 11. Търговецът няма право да предлага публикуваните на сайта на Доставчика оферти при промоционални условия на място в обекта при явяването на клиент, който не е закупил ваучер.

X. ЗАКУПУВАНЕ НА ОФЕРТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛ И ИЗДАВАНЕ НА ВАУЧЕР

 • 1. За да бъде закупена определена оферта, публикувана в раздел „Активни оферти“ на съответния обект за красота, се изисква регистрация на потребителя в сайта. Закупуването на офертата може да бъде извършено чрез посещение на съответната страница на офертата и заявка за купуването чрез клик на съответния бутон в офертата.
 • 2. С поръчката и плащането на цената Потребителят приема настоящите Общи условия и сключва договор с търговеца, регистрирал обекта за красота, за покупката на определена стока/услуга, предлагана при промоционални условия и публикувана като оферта. Доставчикът осигурява платформата, чрез която се осъществява продажбата от разстояние, но не е страна по този договор.
 • 3. Договорът между потребителя и търговеца се счита сключен с авансовото заплащане на цената на същата. Потребителят има възможност да заплати цената на офертата чрез един от изчерпателно изброените в сайта начини, а именно: на каса на EasyPay, чрез ePay, PayPal, по Банков път или чрез дебитна/кредитна карта.
 • 4. След изпращане на поръчката и избиране на съответната опция за плащане потребителите автоматично се пренасочват към страницата на съответната платежна система, платежна институция или доставчик на платежни услуги.
 • 5. Доставчикът не съхранява информация за банкови карти, сметки или електронни портфейли на потребителите и не предоставя такава информация на регистрираните търговци или на трети лица. Отговорността за неизпълнение, неточно изпълнение на платежни операции/плащания, както и за неразрешени платежни операции по смисъла на Закон за платежните услуги и платежните системи носи съответната платежна система, платежна институция или доставчик на платежни услуги.
 • 6. При закупуване на офертата и авансовото заплащане на цената на потребителят се издава ваучер. Този ваучер се изпраща на посочения при регистрация имейл адрес на потребителя, и е наличен за изтегляне в профила на потребителя в уебсайта.
 • 7. Ваучерът удостоверява сключването на договора между потребителя и търговеца, както и авансовото плащане на цената от страна на потребителя.
 • 8. Потребителят носи отговорност за всички нанесени от него промени по съдържанието или уникалния номер на ваучера. Търговецът има право да откаже изпълнение по сключения договор и да развали същия едностранно при недоборсъвестна намеса в съдържанието на ваучера от страна на купувача или трето лице.

XI. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОФЕРТАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • 1. За да получи стоката или да се възползва от услугата, потребителят е длъжен да представи или да съобщи на търговеца уникалния номер на ваучера.
 • 2. Ваучерът може да бъде използван единствено и само в посочения в офертата срок и при осъществяване на посочените в офертата условия.
 • 3. Направената от потребителя предварителна резервация с цел възползването от определена оферта обвързва търговеца само когато потребителят на закупи офертата през уебсайта на доставчика в срок и при посочените условия.
 • 4. При явяване на клиента в салона ваучерът се маркира като използван чрез маркиране на неговия уникален код от търговеца в неговия профил в уебсайта. Ваучерът автоматично се отразява като използван и в профила на потребителя.
 • 5. Търговецът има право да маркира като използвани ваучери на потребители записали час и неявили се в записания час или закъснели повече от 15 минути при записан час най-късно до изтичане на срока за използване на офертата.
 • 6. Правата по ваучера се погасяват при използването му независимо дали стоката или услугата са предоставени лично на лицето, закупило ваучера през личния си потребителски профил, или на трето лице, предявило ваучера. Доставчикът не носи отговорност за неразрешено използване на ваучера от страна на трето лице.
 • 7. Търговецът има възможност да следи закупуването на всяка конкретна оферта в своя бизнес профил, достъп до статистика относно осъществените продажби, както и право на достъп до данните за потребителите, закупили офертата и до номерата на издадените им ваучери.
 • 8. Доставчикът не носи отговорност пред търговеца за недобросъвестно поведение на потребителите, в това число, но не само неизползването на заявения ваучер, или неявяването на потребител в записания час, както и предоставянето на стоката/ услугата на клиент с неистински ваучер или ваучер с изменено съдържание.
 • 9. Доставчикът не носи отговорност пред потребителя за недобросъвестно поведение или нелоялни търговски практика на търговеца по смисъла на чл. 68б. – чл. 68м. от Закона за защита на потребителите, в това число, но не само:
 • 9.1. увреждане или застрашаване на живота, здравето или имуществото на лицето или в случай на настъпила смърт, в следствие на осъществяването на определена услуга или закупуването на определен продукт;
 • 9.2. по-ниско от обявеното качество на стоката или услугата или несъответствие с нейното описание;
 • 9.3. търговецът е въвел потребителя в заблуждение или е премълчал информация относно естеството и качествата на стоката/услугата или на ефекта и резултата от използването на стоката или услугата;
 • 9.4. стоката не е доставена в срок;
 • 9.5. услугата не е осъществена въпреки явяването на потребителя при записан час;
 • 9.6. търговецът е отказал да запише час на потребителя през продължителен период от време поради високата си натовареност, в следствие на което потребителят не е могъл да използва ваучера в неговия срок;
 • 9.7. при продажба на стока или услуга, при условия, посочени като промоционални чрез осигурената от Доставчика платформа, когато тези условия не се отличават от регулярните условия, при които се предлага стоката/ услугата;
 • 9.8. вреди, настъпили в следствие на продажба на стоки без указания за употреба, когато се изискват такива по смисъла на чл. 13 от Закона за защита на потребителите;
 • 9.9. вреди, причинени от дефект на закупени стоки;
 • 9.10. отказ от гаранционно обслужване или вреди, настъпили при гаранционно обслужване на закупена стока.
 • 10. Доставчикът не носи отговорност за рекламация на стока или услуга по смисъла на чл. 124 от Закона за защита на потребителите.
 • 11. Доставчикът приема и разглежда всички сигнали за неправомерно поведение на търговците и има правото независимо да преценява същите, както и евентуално да отстрани определени оферти или бизнес профили от информационното съдържание на сайта.

XII. ПЛАЩАНИЯ

 • 1. Плащанията на потребителите при закупуване на оферти, публикувани на уебсайта, постъпват по нарочна банкова сметка на доставчика.
 • 2. Доставчикът удържа 15 % комисиона от получената сума при всяка продажба на публикувана от търговеца оферта.
 • 3. Между първо и пето число на месеца доставчикът превежда на регистрираните търговци получената за изминалия месец сума от всички обозначени като използвани ваучери, след удържането на комисионата по т. 2 от настоящия раздел.
 • 4. Когато търговецът е предвидил, че ще счита ваучерът за използван при определени обствоятелства (напр. закъснение или неявяване на потребителя), ваучерът се счита използван, маркира се в системата като използван от търговеца и сумата по него се изплаща на търговеца при условията на предходната точка.
 • 5. Когато потребителят не е получил стоката или не е могъл да се възползва от услугата по независещи от него причини цената на стоката/услугата се възстановява по сметка на потребителя.
 • 6. Във всички останали случаи постъпилата сума от потребители, които не са използвали своите ваучери в срок и при посочените в офертата условия, остава собственост на Доставчика.
 • 7. При спор между потребителя и търговеца относно вината за неизползването на ваучера, Доставчикът самостоятелно преценява наличието на обстоятелствата по т. 3 – т. 6 от настоящия раздел и решава дали да възстанови на потребителя платената цена, дали да я изплати на търговеца след удържане на комисиона, или да задържи същата по своята сметка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и програмен код, принадлежат на доставчика.
 • 2. Общите условия на уебсайта са приложими както към текущата конфигурация на уебсайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други.
 • 3. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни по всяко време от доставчика, за което същият извършва необходимите действия за запознаване на потребителите с измененията чрез съобщение на видно място в уебсайта.
 • 4. Всяко изменение на общите условия има действия спрямо потребителя, освен ако същият не заяви, че отхвърля същите в срок от 14 дни от публикуването им на уебсайта на доставчика или получаването на съобщение за извършеното изменение.
 • 5. Актуален текст на общите условия е достъпен на съответната страница на уебсайта.
 • 6. Недействителността на някоя от разпоредбите на настоящите общи условия не води до недействителност на договора между доставчика и потребителя.
 • 7. За неуредените в настоящите условия въпроси се прилага българското законодателство.

Настоящите общи условия са актуални към 05.09.2017 г.